Opšti uslovi m:tel app takmičenja za izradu aplikacija za mobilne uređaje

 

 1. Mtel a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Mtel) pokreće takmičenje za učenike srednjih škola za izradu aplikacija u Android™ i iOS-u za mobilne uređaje.
 2. Takmičenje će biti organizovano kroz dva nivoa– državno finale – u kom učestvuju učenici iz srednjih škola navedenih u tački 4. ovih Opštih uslova i regionalno finale koje nosi naziv „Regionalni app izazov“ – u kom pravo da učestvuje ima najviše po pet najbolje plasiranih pojedinaca ili timova sa odgovarajućim aplikacijama, izabranim na m:tel app takmičenju u Bosni i Hercegovini, mts app konkursu u Srbiji i m:tel app konkursu u Crnoj Gori.
 3. Za sve škole i učesnike m:tel app takmičenja za izradu aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu pojedinačno: “učesnik“ ili  zajednički: „učesnici“) od trenutka kada se prijave za učestvovanje u m:tel app takmičenju, važiće pravila data u nastavku teksta.
 4. Pravo učešća imaju svi učenici srednjih škola iz Bosne i Hercegovine koje su dobile saglasnost, za realizaciju m:tel app takmičenja u srednjim školama, od nadležnog ministarstva (ministarstvo Republike Srpske, ministarstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantonalno ministarstvo Federacije Bosne i Hecegovine).
 5. Učesnici takmičenja mogu biti pojedinci ili timovi. Tim može da broji najviše tri člana koji moraju biti učenici iste škole. Učenik može istovremeno da učestvuje i samostalno i kao član samo jednog tima, ali sa različitim aplikacijama.
 6. Prijavljivanje za učešće u m:tel app takmičenju se odvija u nekoliko koraka. Prvo je potrebno da jedan od članova tima popuni formular koji se nalazi na internet stranici mtel.ba i koji treba da bude ovjeren pečatom i potpisom direktora škole. Formular potom treba poslati na adresu app.takmicenje@mtel.ba
 7. Rok za slanje formulara i prijavu sa kratkim opisom aplikacija koje planiraju da izrade je 27. novembar 2023. godine, do 16.00 časova.
 8. Aplikacije koje učestvuju na takmičenju ne smiju biti ranije objavljene na Android™ Marketu /Google Play prodavnici, na App Store-u, nekom drugom internet portalu ili sličnom takmičenju.
 9. Svaki pojedinačni učesnik/tim koji učestvuje u m:tel app takmičenju može  prijaviti najviše dvije (2) aplikacije.
 10. Neophodno je da aplikacije koje učestvuju u m:tel app takmičenju, odnosno državnom takmičenju u BiH, budu izrađene na jednom od tri zvanična jezika u BiH. Aplikacije mogu biti i višejezične uz mogućnost odabira jednog od tri zvanična jezika u BiH.
 11. Svi učesnici m:tel app takmičenja, pored ovih Opštih uslova, moraju da poštuju i pravila za  Android platformu „Developer Program Policies“ (uključujući pravila Android Market Developer  Distribution Agreement i dr.), koja se mogu naći na adresi:

https://play.google.com/about/developer-content-policy/ kao i pravila koja važe za App Store, a koja se nalaze na adresi:  https://developer.apple.com/terms/.

 1. Kriterijumi za ocjenjivanje aplikacija u državnom i regionalnom finalu:
 • ideja
 • kompleksnost rješenja – odnos originalni – gotov kod u aplikaciji
 • realizacija – način primjene originalnog i gotovog koda u aplikaciji
 • inovativnost
 • dizajn
 • funkcionalnost
 • opšti utisak

Posebno će biti vrednovane aplikacije koje imaju društveno korisnu namjenu i koje doprinose razvoju telekomunikacionih usluga, unapređuju upotrebu mobilnih telefona i uređaja, aplikacije koje daju odgovor na neka važna pitanja iz oblasti zaštite životne sredine, racionalnog korišćenja prirodnih resursa i energije, ili doprinose prevenciji i prevazilaženju sitacija koje utiču na zdravlje ljudi.

 1. Prilikom izrade aplikacija dozvoljeno je korišćenje i gotovih biblioteka ili dijelova koda iz gotovih biblioteka, ali će ocjena aplikacije prije svega zavisiti od udjela originalnog koda u aplikaciji, tj. odnosa originalni – gotov kod, kao i od načina i inovativnosti primjene jednog i drugog koda u konačnom aplikativnom rješenju.
 2. Prijavljeni pojedinci ili timovi gotove aplikacije predaju do 29.  januara 2024. godine, do 16.00 časova putem adrese app.takmicenje@mtel.ba.
 3. Predaja gotovih aplikacija podrazumijeva sljedeće elemente:
 • Za aplikacije u Android™ operativnom sistemu
 • Potrebno je da se cjelokupan projekat aplikacije može otvoriti u Android Studio-u, Eclipse-u ili Visual studio-u;
 • Funkcionisanje aplikacije treba da bude obezbeđeno od Andorid 13 OS-u ili od novijih verzija, kao i da su korišćeni API počev od nivoa 33 sa 64-bit podrškom. Ukoliko se koristi Wear OS aplikacija, minimalni zahtevani API nivo je 30 (Android 11).
 • Dostaviti dokument koji sadrži:
  • Naziv aplikacije,
  • Kratak opis aplikacije, do 80 karaktera (kao za Google Play),
  • Pun opis aplikacije, do 4000 karaktera (kao za Google Play),
  • Opis funkcionalnosti aplikacije,
  • Kratak opis koda (opis korišćenih biblioteka, procedura,…),
 • Logo aplikacije (App icon) u formatu 32-bit PNG (sa alpha-om) ili JPEG, dimenzije 512px sa 512px, maksimalna veličina 1MB, i u skladu sa specifikacijama dizajna
 • Screenshot aplikacije (2 do 8 screenshot-ova), PNG ili JPEG, 16:9 ili 9:16, maksimalne veličine 8MB i da svaka strana ima između 320px i 3,840px,
 • Kompletan apk file i app bundle spreman za postavljanje na market snimljen u release modu,
 • Jednu sliku za Feature graphics – JPEG ili PNG, dimenzija 1024px sa 500px, maksimalne veličine 15MB.
 • Za aplikacije u iOS-u
 • Aplikacija mora biti pisana u source code-u koji može da se kompajlira na simulatoru.
 • Aplikaciju snimiti kao ZIP arhivu projekta, kako bi bili objedinjeni svi elementi
 • Funkcionisanje aplikacije treba da bude obezbeđeno od iOS 16 OS-u ili od novijih verzija
 • Predlažemo da kreirate svoje aplikacije koristeći najnoviju verziju Xcode 15, koja uključuje pakete za razvoj softvera Apple platforme. Od aprila 2024. godine sve iOS i iPadOS aplikacije moraju biti napravljene sa najmanje Xcode 15 i iOS 17 SDK-om
 • Dostaviti dokument koji sadrži:
  • naziv aplikacije,
  • kratak opis aplikacije,
  • pun opis aplikacije,
  • opis funkcionalnosti aplikacije,
  • kratak opis koda (opis korišćenih biblioteka, procedura,…);
 • Logo ili ikonica aplikacije;
 • Screenshot aplikacije (5 do 8 screenshot-ova);

Žiri za m:tel app takmičenje organizovano na državnom nivou, a koji će činiti predstavnici Mtela, razmatraće samo pravovremeno predate aplikacije koje sadrže sve navedene elemente i neće uvažavati naknadne izmjene aplikacija.

 1. U zavisnosti od broja prijavljenih aplikacija, žiri može, po potrebi, napraviti uži izbor aplikacija i pozvati učesnike na prezentaciju – državno finale. O vremenu i mjestu prezentacije aplikacija učesnici će biti naknadno obaviješteni.
 2. U državnom finalu žiri bira do pet najboljih aplikacija i na istovjetan način nagrađuje sve učesnike čije su aplikacije izabrane. Na ovaj način izabrani učesnici stiču pravo da učestvuju u nastavku takmičenja – regionalnom finalu, a aplikacije se smatraju finalnim i ne smiju pretpjeti bilo kakve dodatne intervencije i izmjene.
 3. U regionalnom finalu učestvuje do 15 timova – najviše po pet izabranih na mts app konkursu u Srbiji, m:tel app takmičenju u Bosni i Hercegovini i m:tel app konkursu u Crnoj Gori, a za koje su važili isti uslovi učešća i izbora aplikacija kao za m:tel app takmičenje u BiH.
 4. U regionalnom finalu dodjeljuju se dvije nagrade:

– prva nagrada – dodjeljuje se timu čiju aplikacija je žiri, određen za takmičenje na regionalnom nivou, izabrao kao najuspešniju;

– specijalna nagrada pod nazivom „Snaga inovacije – Igor Osmokrović“ – dodjeljuje se timu čiju aplikaciju je žiri, određen za takmičenje na regionalnom nivou, procijenio da se posebno izdvaja po inovativnosti.

 1. Žiri zadržava pravo diskrecione ocjene prilikom izbora aplikacija koje će biti nagrađene. Odluke žirija su konačne.
 2. Učesnik potvrđuje i garantuje da je vlasnik svih prava intelektualne svojine, a naročito autorskih prava za aplikaciju (aplikacije) koje prijavljuje za učešće u m:tel app takmičenje. Učesnik potvrđuje i garantuje da aplikacija (aplikacije) koju prijavljuje za učešće u m:tel app takmičenje ne krši bilo koja prava trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine. U slučaju da treće lice podnese odštetni zahtjev zbog povrede svojih patentnih, autorskih ili drugih prava intelektualne svojine, u vezi sa aplikacijom (aplikacijama) koju je učesnik prijavio za učešće u m:tel app takmičenju, učesnik je saglasan i prihvata da sam, u potpunosti i bez ikakvog ograničenja zaštiti Mtel od svih odgovornosti, šteta, gubitaka, troškova i radnji koje proisteknu iz takvih postupaka i zahtjeva. Ukoliko Mtel, na osnovu zahtjeva trećih lica pretrpi štetu, učesnik je saglasan da će Mtelu nadoknaditi svaku štetu u cjelosti, a koju pretrpi po navedenom osnovu.
 3. Učesnik, kao autor aplikacije, zadržava sva moralna prava koja se odnose na autorsko djelo, odnosno nad aplikacijom (aplikacijama) koju šalje za učešće u m:tel app takmičenju. Ukoliko učesnik na bilo koji način prekrši ove Opšte uslove biće diskvalifikovan.
 4. Autori aplikacija, učešćem u m:tel app takmičenju, prenose na Mtel pravo da po svom izboru koristi aplikacije koje su učestvovale kako u državnom, tako i regionalnom finalu bez naknade i bez vremenskog ograničenja.
 5. Ukoliko autori aplikacija koji su učestvovali u m:tel app takmičenju žele da prodaju ili da na bilo koji drugi način ustupe aplikaciju trećim licima ili da sa istom aplikacijom učestvuju na drugim takmičenjima, potrebno je da prethodno pribave pisanu saglasnost Mtela.
 6. Upotreba m:tel logotipa nije dozvoljena.
 7. Mtel zadržava pravo izmjena i dopuna ovih Opštih uslova tokom trajanja m:tel app takmičenja. U slučaju izmjena i dopuna ovih Opštih uslova, Mtel će nove Opšte uslove objaviti na stranici mtel.ba i obavijestiti sve škole koje učestvuju u m:tel app takmičenju. Izmijenjeni, odnosno dopunjeni uslovi biće obavezujući za sve učesnike, od trenutka njihove objave na stranici www.mtel.ba i obavještavanja škola.
Go Top